دسته بندی ها تماس با ما ویژه کردن

از آنجایی که به دلیل تعداد زیاد کانال های تلگرامی معمولا به صورت گروهی به وب سایت تلگ اضافه میشوند ممکن است به هر دلیل بعضی از کانال های دارای مشکل و یا خارج از قوانین کشورمان باشند. همچنین بعضی از کانال ها ممکن است فیک بوده و متعلق به اشخاص حقیقی یا برند ها نباشند.

به همین دلیل از این طریق میتوانید گزارش مربوط به آن کانال را ارسال کنید تا در تلگ آن را بررسی کنیم.