کانال تلگرام

کانال شاد زیستن

کانال شــاد زیــــــسـتـن در تلگرام

مهــــربانے را بڪــار

بالاے هــر زمــینے و زیر هـــر آســمانے …

و اگـــر جاے دانه هایـــے را ڪــه ڪــاشتی فراموش ڪــردے

روزے بــــاران

جایشان را به تــــو نشان خواهـــد داد

  

تعداد کاربران : ۱۰۰ +
آیدی کانال : @merrylife

افزودن به تلگرام

ممکن است شما دوست داشته باشید