کانال تلگرام

قوانین تلگ

  • مسئولیت کلیه کانال ها به عهده مالکان آن ها بوده و تلگ تنها یک سیستم پایشگر خودکار میباشد
  • از آنجایی که تعداد کانال ها در تلگ زیاد است تنها با اعلام گزارش تخلف ثبت شده کانال های مختخلف حذف خواهند شد.
  • ویژه کردن کانال در تلگ تنها به صورت ۱ ماهه انجام میشود. و امکان ویژه کردن بیش از ۱ ماه وجود ندارد.
  • ثبت کانال در کمتر از ۷ روز کاری و ویژه کردن کانال در کمتر از ۱ روز کاری انجام میشود.
  • در مواردی که تخلف یک کانال قابل مشاهده نیست. تنها با ارائه اسناد معتبر مثل برگه شکایت از صاحب کانال امکان حذف کانال وجود دارد.
  • تلگ به هیچ وجه برای اشخاص پیامک و ایمیل ارسال نمیکند و هرگونه ایمیل و پیامک ارسالی با نام تلگ جعلی میباشد.
  • تلگ یه هیچ عنوان خدمات افزایش ممبر و اعضای تلگرام انجام نمیدهد.
  • تنها روش تبلیغ در تلگ ویژه کردن کانال میباشد.